MUDr.PETER GOLDBACH-praktický lékař

http://img710.imageshack.us/img710/6190/normalwwwtapetywallpape.jpg

Problematika alkoholu a návykových látek při pracovně lékařské péči – několik dotazů

 1.3.2016 

Kdy může nařídit zaměstnavatel odběr (test) na alkohol či návykové látky ?

Zaměstnanec je povinen nepožívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné návykové látky na pracovištích zaměstnavatele a v pracovní době i mimo tato pracoviště a nevstupovat pod jejich vlivem na pracoviště zaměstnavatele.

Zaměstnanec je dále povinen podrobit se na pokyn oprávněného vedoucího zaměstnance písemně určeného zaměstnavatelem zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.

Dále pak platí, že zaměstnavatel je oprávněn vyzvat zaměstnance k orientační dechové zkoušce, jestliže existuje podezření, že zaměstnanec se dostavil na pracoviště pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky. V případě, že osoba tento dechovou zkoušku odmítne, provede se odborné lékařské vyšetření – a to u poskytovatele zdravotních služeb (tedy i mimo pracoviště). Odmítne-li se zaměstnanec, který vykonává činnost, při níž by mohl ohrozit život nebo zdraví svoje nebo dalších osob nebo poškodit majetek, podrobit dechové zkoušce a/nebo odbornému lékařskému vyšetření, hledí se na něj, jako by byl pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky.

Shrnutí : zaměstnavatel může nařídit zaměstnanci dechovou zkoušku na alkohol či lékařské vyšetření, pokud má podezření, že zaměstnanec pracuje pod vlivem alkoholu.

Lékař pak vyšetření (odběr) může provést, pokud se mu zaměstnanec – pacient podrobí (souhlasí s ním). V případě, kdy se pacient podrobí, tak má zaměstnavatel právo na informaci, zda alkohol (návykové látky) byly zjištěny či nikoli, a v jakém množství.

Zaměstnavatel žádá o plošné provádění testů v rámci vstupních či periodických prohlídek. Jak se souhlasem zaměstnance, jak se sdělováním výsledku zaměstnavateli ?

Zaměstnavatel nemá právo požadovat u každé pracovnělékařské prohlídky testování na alkohol či návykové látky, a rozhodně nejde o povinnou nebo standardní součást této prohlídky (náplň prohlídek, včetně rozsahu u konkrétních rizik je dáno vyhláškou č.79/2013 Sb. a vyšetření tohoto typu není součástí vstupní či preventivní prohlídky nikdy).

Po pravdě jednorázové zjištění alkoholu či návykové látky ani nemůže nijak ovlivnit posudkový závěr ohledně zdravotní (ne)způsobilosti k práci či o dlouhodobém pozbytí zdravotní způsobilosti – to, že si včera dal někdo před prohlídkou pár piv, nemá pro posudkový závěr o zdravotní (ne)způsobilosti k práci význam. Jiná situace je, pokud například z výpisu od registrujícího praktika vyplývá, že jde o pacienta s diagnostikovanou závislostí na alkoholu – a pro jednoduchost se řeší vstupní prohlídka na místo řidiče. Pak, ovšem nikoli na základě vyšetření na alkohol při pracovnělékařské prohlídce, ale na základě informací zjištěných z výpisu od registrujícího praktika, může být posudkový závěr ze vstupní prohlídky: zdravotně nezpůsobilý.

Tedy lékař rozhodně nemůže, byť si to zaměstnavatel přeje, provádět jako součást prohlídky test na drogy, alkohol apod.

Pokud by snad zaměstnanec sám požádal lékaře o provedení tohoto testu a zároveň vyslovil souhlas s tím, aby výsledek byl sdělen zaměstnavateli, tak by to podle mne možné bylo. Rozhodně bych to požadoval od zaměstnance v písemné podobě.

Mám při vstupní prohlídce podezření na drogy – ve výpisu ovšem nic takového není uvedeno a pacient to popírá. Jak mám postupovat ?

Otázkou je co je míněno podezřením na drogy – pokud jde o jednorázové užití, tak to podle mne nehraje celkem roli (viz. výše). Pokud jde o podezření na pravidelné užívání nebo závislost, pak má lékař právo před vystavením posudku vyžadovat odborné vyšetření a teprve na jeho základě vydat svůj posudek. Přitom podle mne hraje velmi podstatnou roli to, o jakou pracovní pozici se má jednat. Jistě nelze říci, že pravidelné užívání alkoholu či drog automaticky znamená nezpůsobilost k jakékoli práci (např. v administrativě). Snad s tou výjimkou, pokud lékař dospěje k názoru, že pacient pro svou diagnózu není schopen se vůbec dostavit do práce, aniž by byl pod vlivem….

V tomto případě se ovšem zaměstnavatel dozví pouze posudkový závěr a nikoli žádné konkrétní údaje o zdravotním stavu, výsledcích vyšetření apod.

Mgr. Jakub Uher

http://img710.imageshack.us/img710/6190/normalwwwtapetywallpape.jpg